Tarkenna hakua

Småbarnsfostran i S:t Karins

Den svenskpråkiga dagvården ordnas kommunalt, som köpservice eller i privat regi.

Verksamhetsidén är:

-         att stöda barnets tillväxt, utveckling och lärande
-         att stöda föräldrarna som fostrare i en positiv atmosfär där 
          personalen lyssnar på föräldrarna och respekterar dem
-         att stärka barnets kamratrelationer

Utgångspunkten för all verksamhet är att barnet har en bra dag i dagvården.

Familjerna erbjuds olika serviceformer som lämpar sig för olika livssituationer. Familjen kan söka en kommunal dagvårdsplats i daghem eller familjedagvård, skaffa servicen från en privat serviceproducent eller välja hemvårdsstöd samt service som kompletterar vården.

Den svenskspråkiga dagvården ordnas i följande enheter:

-         Kuovinkatu daghem / Niemi Arja
-         S:t Karins svenska förskola / Niemi Arja
-         Familjedagvård (en svenskspråkig familjedagvårdare)
-         Folkhälsans daghem Skogsgläntan / Frida Salmelin
-         Verkanappulats daghem Knatteby / Pia Nylund-Gabrielsson

S:t Karins stöder de familjer som sköter sitt barn hemma med kommunalt tillägg. De barn och familjer som är hemma kan delta i verksamhet som bl.a ordnas i lekparkerna, i familjehuset Oskariina och i familjecentret Nuppula. Dessa verksamheter är finskspråkiga.

Eftermiddagsverksamhet ordnas för de elever som deltar i nybörjarundervisningen. Den svenskspråkiga eftermiddagsverksamheten ordnas i S:t Karins svenska skolas utrymmen.

Service och stöd
När barnet vårdas hemma får familjen FPA:s stöd för hemvård. Och då barnet vårdas i privat dagvård stöds detta med nationellt privatvårdsstöd samt S:t Karins stads egna privatvårdsstöd. 

Dagvårdens avgifter
Beslutet om dagvårdsavgiften ligger som grund för dagvårdsfaktureringen. Då dagvården börjar inleds även avgiften. Den dag dagvården avslutas avslutas även avgiften. För att avbryta faktureringen förutsätts det att dagvårdsplatsen skriftligen sägs upp. Faktureringen sköts av byråsekreteraren.

Byråsekreterare:
Pia Lindholm
Petra Kuurtamo
Anne Kuhmonen