Tarkenna hakua

Terveyskeskuksen asiakasmaksutTerveyskeskusmaksut

Terveyskeskuslääkärin käyntimaksu * 

                              20,60 €

Terveyskeskuslääkärin käyntimaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana. Maksu peritään 18-vuotta täyttäneiltä. Maksusta ovat vapautettuja henkilöt, joilla on rintamatunnus, veteraanitunnus tai todistus miinanraivaamistehtäviin osallistumisesta. Maksu kerryttää maksukattoa. 

Todistusmaksut : 50,80 e
    - elintarviketodistus                                                                          
    - tbc-todistus                       
    - terveystodistus
    - B-lausunnot eläkettä varten
    - C-lausunto
    - E-lausunnot: tapaturmat /  ammattitaudit
    - lausunnot työvoimaviranomaisia varten
    - pahoinpitelylausunnot
    - laajat lausunnot oikeutta varten
    - stipendiaatti- yms. laajat ulkomaita koskevat todistukset
    - muut hoitoon liittymättömät todistukset
Todistusmaksut : 61,00 e                                                   
    - ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittava lääkärintodistus
    - ilmailulupakirja- ja urheilusukeltajalausunnot
    - kansainvälinen rokotustodistus
    - ampuma-aselausunnot
Maksuttomat todistukset:                                            
    - sairausloman tarpeen osoittamiseksi kirjoitettu lääkärintodistus SV A tai          SV B
    - sairaan lapsen hoitotodistus
    - sterilisaatiota ja raskauden keskytystä varten annettavat lausunnot
    - lausunto toiseen sairaanhoitolaitokseen pääsemistä varten
    - todistus sairauden takia saattajasta tai muun kuin yleisen kulkuneuvon tarpeesta
    - C-lausunto eläkettä saavan hoitotukea/vammaistukea varten koskien laitoshoidossa/asumispalveluissa olevia henkilöitä
    - B-lausunto erityiskorvattavia lääkkeitä varten
    - B-lausunto kuntoutusta varten
    - lääkärinlausunto maistraatille edunvalvonnantarpeen selvittämistä varten

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta terveyskeskuksen lääkärin vastaanottoajasta peritään 15-vuotta täyttäneeltä 50,80 € 

Fysioterapian maksut


Fysioterapian käyntimaksu*                                             11,40 €

Fysioterapian käyntimaksu peritään jokaiselta käynniltä 18-vuotta täyttäneiltä. Maksu kerryttää maksukattoa.

Suun terveydenhuollon maksut 

Hammaslääkärin käyntimaksu    13,10 €
Erikoishammaslääkärin käyntimaksu19,20 €
Suuhygienistin käyntimaksu10,20 €
    - Peritään jokaiselta käyntikerralta
Tutkimusmaksut8,40 € - 37,50 €
Röntgentutkimukset:
    - Hammaskuvalta8,40 €
    - Leukojen ja koko hampaiston    panoraamaröntgenkuvalta18,90 €
Ehkäisevä hoito8,40 €
Kiinnityskudossairauksien hoito8,40 € - 77,00 €
Paikkaushoito

18,90 € - 54,90 €

Proteettiset toimenpiteet:                         
    - Proteesin huolto pohjauksella54,90 €
    - Akryyliosa- ja kokoproteesi183,50 €
    - Kruunut ja sillat hampaalta183,50 €  
    - Rankaproteesi222,70 € 
Todistusmaksut    0 € - 50,80 €

Hoito on maksullista 18-vuotta täyttäneille. Maksut eivät kerrytä maksukattoa. Käyttämättä ja peruuttamatta jääneestä hammashoitoajasta peritään 15-vuotta täyttäneeltä 50,80 € käynniltä. 

Kotisairaalan maksut

Asiakasmaksu hoitopäivältä*              25,90 €           
Asiakasmaksu maksukaton täyttymisen jälkeen hoitopäivältä              13,00 €   

Maksu sisältää:

- Kotisairaalan henkilökunnan hoidon aikana suorittamat käynnit,  lääkehoidon, jota tarvitaan potilaan akuutin kotisairaalaan johtaneen sairauden takia esim. suonensisäinen antibioottihoito. Lääkityksen muuttuessa pitkäaikaiseksi tai pysyväksi potilas saa siitä reseptin ja vastaa itse lääkekustannuksista.
- jos potilaalle aloitetaan kotisairaalassa uusi lääkehoito esim. sydän- tai verenpainelääke, hän saa siitä reseptin ja vastaa itse pysyväislääkkeensä kustannuksista.
- kotisairaalan lääkärin määräämät vitamiini-, neste- ravintovalmisteet, jotka annostellaan suonensisäisesti tai pistoksina.
- kyseisen hoitojaksoon liittyvät hoitotarvikkeet. Maksu ei kerrytä maksukattoa.  

Vuodeosaston maksut

Lyhytaikainen laitoshoitomaksu hoitopäivältä* 48,90 €           
Lyhytaikainen laitoshoitomaksu hoitopäivältä 18 -vuotta täyttäneeltä maksukaton täyttymisen jälkeen 22,50 €

Maksu peritään sekä saapumis-että lähtöpäivältä. Jos asiakas siirtyy meiltä toiseen hoitolaitokseen, lähtöpäivältä ei peritä maksua. Alle 18- vuotiailta voidaan periä laitoshoitomaksua vain seitsemältä hoitopäivältä kalenterivuodessa. Maksut kerryttävät maksukattoa.

Päivä- ja yöhoidon maksu hoitopäivältä*                    22,50 €

Jos hoidollisista syistä on tarkoituksenmukaista, että henkilö on terveyskeskuksen sairaalassa hoidettavana vain joko päivällä tai yöllä, peritään häneltä päivä- tai yöhoidosta enintään 22,50 € vuorokaudelta. Maksua ei peritä alle 18 -vuotiaalta, kun hoitopäiviä on kertynyt yli seitsemän kalenterivuoden aikana. Maksu kerryttää maksukattoa.

Kuntoutushoidon maksu hoitopäivältä*                       16,90 €

Maksu koskee vain lääkinnällisestä kuntoutuksesta annetun asetuksen 3§  2 momentin kohdassa 6 tarkoitettua vammaista henkilöä. Muualta palvelun käyttäjältä peritään laitoshoitona annetusta kuntouttavasta hoidosta lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu. Maksua ei peritä anne 18 -vuotiaalta terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka sen toimintayksiköissä siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. Maksu kerryttää maksukattoa.

Pitkäaikainen laitoshoito hoitopäivältä

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu voi olla enintään 85% hoidossa olevan laissa tarkoitetusta kuukausitulosta. Maksu voidaan kuitenkin määrätä enenintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 108 €. Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avoliitossa tai avioliittomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisoiden yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta perittävä maksu voi olla enintään 42,5% edellä mainitun perustein yhteenlasketuista kuukausituloloista. Laitoshoidossa olevan henkilökohtaiseen käyttöön tulee kuitenkin jäädä vähintään 108 €/kk .

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä palvelusta perittävä maksu

Peruuttamattoman vastaanottoajan maksu                     50,80 €

Terveyskeskuslääkärin käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta terveyskeskuksen lääkärin vastaanottoajasta peritään 18 -vuotta täyttäneeltä 50,80 € sekä suun terveydenhoidon ja hampaiden tutkimuksen käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä asiakkaan varaamasta vastaanottoajasta 15 -vuotta täyttäneiltä 50,80 €. Maksua ei kuitenkaan peritä, kun varatun ajan peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy. Maksu ei kerrytä maksukattoa.                   

Maksukatto *

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittain maksukatto. Vuonna 2018 maksukatto on 683 €. Alle 18 vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa.

Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen lääkäripalveluiden maksut, fysioterapiamaksut, lyhytaikaisen laitoshoidon maksut, yö- ja päivähoidon maksut sekä kuntoutusmaksut.

Maksukaton täytyttyä, asiakas saa avohoidon palvelut pääsääntöisesti maksutta.